Εδώ Ακούμε Την Καλύτερη Μουσική Της Πόλης! Ακούμε FRESH RADIO Athens
Αν θέλεις να ενεργοποιηθεί ο player και να ακούσεις το καλύτερο iRadio της πόλης απλά πάτα play !

ΝΕΟ «ΟΠΛΟ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS: Έλληνας επιστήμονας «ανοίγει νέο δρόμο» για την εξουδετέρωση του ιού !

Share it:Ο δρ Κωνσταντίνος Πέτροβας σε συνέντευξη του μιλά για τις σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις για την μάχη κατά τους AIDS, αναφέρεται στο πεδίο της έρευνας σε Ελλάδα και ΗΠΑ, συμβουλεύει νέους επιστήμονες και αποκαλύπτει...

Ελπίδες για ενισχυμένη θεραπεία του ιού HIV (ΑIDS) δίνει ερευνητική ομάδα στις ΗΠΑ με επικεφαλής έναν Έλληνα επιστήμονα τον δρ. Κωνσταντίνο Πέτροβα. Ο καταξιωμένος ερευνητής που διαμένει 17 χρόνια στις ΗΠΑ μιλάει στο cretalive για την δυνατότητα ανοσοπαρεμβάσεων με στόχο τον εντοπισμό και καταστροφή μολυσμένων κύτταρων με HIV.


Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Ανοσολογίας του Κέντρου Έρευνας Εμβολίων στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAID) των ΗΠΑ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο μεγάλου κύρους και επιρροής αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “ScienceTranslational Medicine”.

Ο δρ.Πέτροβας αναλύει την καινοτόμο έρευνα και «συστήνει» στους νέους Έλληνες επιστήμονες, το σκληρό και ανταγωνιστικό προφίλ των ΗΠΑ αλλά και το άλλο, εκείνο των ευκαιριών, του οργανωμένου συστήματος και της αξιοκρατίας. Ο ίδιος υμνεί την ελληνική ερευνητική δύναμη, αναφέρεται στο «στολίδι» της Κρήτης, το ΙΤΕ και μιλάει για τους δεσμούς που τον συνδέουν με την Κρήτη.


                              ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ-Κ. Πέ­τρο­βα, εί­στε επι­κε­φα­λής ερευ­νη­τι­κής ομά­δας στις ΗΠΑ. Πε­ρι­γράψ­τε μου την έρευ­να, που δη­μο­σιεύ­τη­κε πρό­σφα­τα στο υψη­λού κύ­ρους στο αμε­ρι­κα­νι­κό ια­τρι­κό πε­ριο­δι­κό “ScienceTranslational Medicine”, για το νέο αντί­σω­μα που κα­τα­στρέ­φει κύτ­τα­ρα που έχουν μο­λυν­θεί από τον ιό ΗΙV (AIDS).

«Η έρευ­να έλα­βε χώ­ρα στο Ερ­γα­στή­ριο Ανο­σο­λο­γί­ας του Κέ­ντρου Έρευ­νας Εμ­βο­λί­ων του Εθνι­κού Ιν­στι­τού­του Αλ­λερ­γί­ας και Λοι­μω­δών Νό­σων (NIAID) των ΗΠΑ. Η ομά­δα μας (στην οποία συμ­με­τέ­χουν ακό­μα δύο Έλ­λη­νες) έχει ως κύ­ριο αντι­κεί­με­νο έρευ­νας την ανά­λυ­ση των ανο­σο­ποι­η­τι­κών κυτ­τά­ρων σε ιστούς από αν­θρώ­πους μο­λυ­σμέ­νους με ΗΙV ενώ πιο πρό­σφα­τα εχου­με επε­κτεί­νει την έρευ­να μας και σε ασθε­νείς με καρ­κί­νο.

Ένα απο τα με­γα­λύ­τε­ρα εμπό­δια στην εκρί­ζω­ση του ΗΙV εί­ναι ότι ο ιός έχει ανα­πτύ­ξει τρό­πους να «κρύ­βε­ται» σε κύτ­τα­ρα σε πε­ριο­χές του σω­μα­τος που εί­ναι δύ­σκο­λα προ­σβά­σι­μες στο ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύ­στη­μα αλ­λά και σε κά­ποια απο τα αντι­ρε­τροι­κά φάρ­μα­κα που λαμ­βά­νουν οι ασθε­νείς.

Το πρό­βλη­μα γί­νε­ται ακό­μα με­γα­λύ­τε­ρο αν λά­βου­με υπό­ψιν την «σπα­νιό­τη­τα» των κυτ­τά­ρων αυ­τών. Μια απο τις σύγ­χρο­νες προ­σεγ­γί­σεις για «λει­τουρ­γι­κή ία­ση» του ιού στο­χεύ­ει στην εξεύ­ρε­ση τρό­πων για ενερ­γο­ποί­η­ση του ιού σε κύτ­τα­ρα που εί­ναι «κρυμ­μέ­νος» με την ταυ­τό­χρο­νη πα­ρου­σία ενερ­γο­ποι­η­μέ­νων ανο­σο­ποι­η­τι­κών με­σο­λα­βη­τών που θα τα εξου­δε­τε­ρώ­σουν.Η πρό­σφα­τη ερ­γα­σία μας, προ­ϊ­όν μιας ευ­ρεί­ας προ­σπά­θειας συ­νερ­γα­σί­ας από ερευ­νη­τι­κά κέ­ντρα της Αμε­ρι­κής και Ευ­ρώ­πης απο­κα­λύ­ψε ότι στη χρό­νια λοί­μω­ξη με HIV, κύτ­τα­ρα του ανο­σο­ποι­η­τι­κού με την ικα­νό­τη­τα να σκο­τώ­νουν κύτ­τα­ρα μο­λυ­σμέ­να με ΗΙV (κύτ­τα­ρα-φο­νείς ) έχουν αυ­ξη­μέ­νη πα­ρου­σία σε αυ­τές τις πε­ριο­χές των λεμ­φα­δε­νων, ακό­μα και σε άτο­μα που λαμ­βά­νουν αντι­ρε­τροϊ­κή θε­ρα­πεία.

Ακό­μα ση­μα­ντι­κό­τε­ρο ηταν το εύ­ρη­μα οτι η χρή­ση ενός αντι­σώ­μα­τος που έχει ανα­πτυ­χθεί στο κέ­ντρο μας μπο­ρεί να με­σο­λα­βή­σει την κα­τα­στρο­φή των μο­λυ­σμέ­νων κυτ­τά­ρων απο τέ­τοια κύτ­τα­ρα φο­νείς.

H έρευ­να μας κα­τα­δει­κνύ­ει την δυ­να­τό­τη­τα ανο­σο­πα­ρεμ­βά­σε­ων με στό­χο την ενερ­γο­ποί­η­ση «κύτ­τα­ρων –φο­νείς» για την εξά­λει­ψη του ιού σε πε­ριο­χές του σώ­μα­τος που άλ­λες θε­ρα­πευ­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις έχουν μειω­μέ­νη από­δο­ση. Αξί­ζει να ση­μειω­θεί πως αυ­τή η θε­ρα­πευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση θα μπο­ρού­σε να έχει εφαρ­μο­γή και σε άλ­λες λοι­μώ­ξεις και ασθέ­νειες.»


                                   HIV CURE-Ποιο είναι το επόμενο βήμα στην έρευνα;

«Η λειτουργική εκρίζωση του ιού (ΗΙV cure) αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια πεδία στο χώρο έρευνας του ΗΙV/AIDS. Ο δρόμος δεν ειναι πάντα εύκολος καθώς οι ανοσοπαρεμβάσεις μπορούν δυνητικά να συνοδεύονται από παρενέργειες ή ακόμα και από την εύρεση τρόπων απο μέρους του ιού που θα του επιτρέψουν την παρουσία του στο σώμα, ειδικά όταν μιλάμε για έναν ιό όπως ο HIV που εχει αποδειχθεί οτι μπορεί να αλλάζει και να προσαρμόζεται κάτω από νέες «συνθήκες».


Για την συγκεκριμένη ερευνητική κατεύθυνση, όπως προτείνουμε στην δημοσίευση μας, περαιτέρω έρευνα χρειάζεται για την βελτιστοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων με αντισώματα, την διερεύνηση συνδυαστικών ανοσοθεραπειών-άλλο ένα πεδίο έντονης ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και την μελέτη τυχόν παρενεργειών και τρόπων ελαχιστοποίησης τους.»


                                   ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Η ΑΜΕΡΙΚΗ-Τι θα συμβουλεύατε, ως καταξιωμένος ερευνητής, έναν νέο Έλληνα επιστήμονα στην Ελλάδα του 2017; Να παραμείνει στη χώρα ή να «κυνηγήσει» μια καριέρα στο εξωτερικό;

«Πρώτα και κύρια αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο μπράβο στους επιστήμονες της Ελλάδας που κάτω απο πολύ αντίξοες συνθήκες παράγουν σημαντικό ερευνητικό έργο. Υπάρχουν παραδείγματα επιστημόνων στη χώρα που το ερευνητικό τους έργο θα ήταν ζηλευτό ακόμα και για πολλούς επιστήμονες του εξωτερικού. Είναι άκρως ενθαρρυντικό και μπορώ να σας πω οτι γεμίζει χαρά, όχι μόνο εμένα αλλά και άλλους Έλληνες της Αμερικής, να βλέπεις δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά από ομάδες όπως του κέντρου ΙΤΕ (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νέος πρόεδρος του ΙΤΕ Νεκτάριος Ταβερναράκης).

Η πολιτεία θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει την υποδομή που θα στηρίξει αυτούς τους ερευνητές καθώς και την «παραγωγή» νέων ερευνητών. Δυστυχώς, η έλλειψη αυτής της υποδομής είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για την έρευνα στην χώρα. Θα ήταν «άκομψο» για τους Έλληνες του εξωτερικού να υποδείξουν σε όσους βρίσκονται στην πατρίδα, ιδίως κάτω από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, τι να κάνουν ωστόσο υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές παράμετροι για το εάν κάποιος πρέπει ή όχι να επιλέξει το εξωτερικό.

Η Αμερική είναι η «γη της επαγγελίας» για την έρευνα. Θα πρέπει ωστόσο να θυμόμαστε οτι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και η χρηματοδότηση απαιτεί συνεχή και έντονη προσπάθεια. Η ερευνητική σου επιβιώση δεν σχετίζεται με τις γνωριμίες αλλά είναι ζήτημα προσωπικότητας, ατομικού κόπου και επιμονής. Δεν υπάρχουν τα έτοιμα.

Θα θυμηθώ εδώ την συμβουλή που είχε δώσει σε μένα και ένα στενό φίλο τον Νίκο Ταπεινό, που διαπρέπει στον τομέα της νευροεπιστήμης εδώ στην Αμερική, ένας πολύ πετυχημένος Έλληνας ερευνητής της Αμερικής της προηγούμενης γενιάς «να προσέχετε γιατί η Αμερική δεν θέλει κατοστάρι, ειναι μαραθώνιος».

Η ερευνητική εμπειρία στην Αμερική σε κάθε περίπτωση σε ωριμάζει σαν επιστήμονα και άνθρωπο και πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να πάρει αυτήν την εμπειρία έστω και ως προσωρινή μετεκπαίδευση.

Οι νέοι ερευνητές από τα πανεπιστήμια της χώρας δεν πρέπει να «φοβούνται» και να νιώθουν «δεύτερης κατηγορίας», αν πραγματικά το θέλουν θα πετύχουν, απόδειξη πως οι επιτυχημένοι Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού είναι πάρα πολλοί και διαπρέπουν στον τομέα τους.»


                           ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ-Περιγράψτε μου μία αξέχαστη στιγμή στην καριέρα σας που σας έκανε περήφανο και μία πρόκληση από την οποία διδαχτήκατε.

«Θα πω κάτι χιλιοειπωμένο, η έρευνα είναι τρόπος ζωής. Κάθε μέρα πας στο εργαστήριο με νέα ερωτήματα, πειραματίζεσαι και πολλές φορές πέφτεις έξω ωστόσο όταν βρεις κάτι η χαρά είναι απερίγραπτη.

Μία ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ήρθα (τέλη του 2005) στο ΝΙΗ και ξεκίνησα κάποια πειράματα που οδήγησαν σε μία δημοσίευση που έχει τώρα εκατοντάδες αναφορές και ήταν η πρώτη που έδειξε το ρόλο ενός υποδοχέα (PD-1) ως ρυθμιστή των ανοσοποιητικών κυττάρων που αναγνωρίζουν πρωτεϊνες του HIV.

Παράλληλα με εμάς, άλλες δύο ομάδες, μία από το Harvard και μία από τον Καναδά έκαναν παρόμοιες μελέτες και τα χρονικά περιθώρια για την δημοσίευση ηταν απίστευτα στενά, σαν να κάνεις έρευνα με μία κλεψύδρα δίπλα σου.

Στην έρευνα δεν έχεις μόνο επιτυχίες, μπορείς να πεις οτι πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Το να κάνεις έρευνα είναι «διασκέδαση» που πολλές φορές σου δείχνει τα όρια σου, το πόσο μακρυά μπορεί να πάει η σκέψη σου, και πρέπει να είναι διασκέδαση ακόμα και όταν πέφτεις σε τοίχο και λες «τώρα τι».

Στους νεότερους ερευνητές θα πρότεινα να ρίξουν μία ματιά στο «Πρώτο Σκαλί» του Καβάφη, με έναν κατάλληλο παραλληλισμό καταδεικνύει πως πρέπει να αισθάνεσαι ως ερευνητής. Στην Αμερική από νωρίς συμφιλιώθηκα με τον τρόπο ζωής και δεν θυμάμαι στιγμές που να ένιωσα ο «ξένος».

Σαφώς υπάρχουν εσωτερικά κίνητρα να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου αλλά αυτονόητα και η κοινωνία κερδίζει απο την προσωπική σου προσπάθεια.»

Share it:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Post A Comment:

0 comments: